Лавлагаа үйлчилгээний хэлтэс

06 XI сар 2014
1938 үзсэн

Хэлтсийн үндсэн чиг, үүрэг:

Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааны гүйцэтгэл хэрэгжүүлэлт, хяналт, тайлагналт 

 

                                                                                                 

 

Овог: Тайсаа

Нэр: Хүрэлжав

Боловсрол, мэргэжил: Албан хэрэг хөтлөлт хөдөлмөр зохион байгуулалт, төрийн удирдлагын менежер.

Төрийн албанд ажилласан жил: 25 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: hureljavThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 1. Төрийн архивын хадгалалт хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалтын нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт.
 2. Цахимжуулалтын ажлын нэгдсэн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн хяналт, тайлагналт.
 3. Хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хяналт.

                                                                                                 

Овог: Цэрэндорж 

Нэр: Ганцэцэг 

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч-Архив судлаач, төрийн удирдлагын менежер

Төрийн албанд ажилласан жил: 23 жил

Ажлын утас: 976-70100192 

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Төрийн архивын нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт үйл ажиллагааны зааварчилгаа,  зохион байгуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт.
 2. Тоо бүртгэлийн баримт бичгийн хөтлөлтийн арга зүй, гүйцэтгэлийн хяналт, тайлагналт.
 3. Төрийн болон албаны нууцын хэрэгжилт, хяналт, тайлагналт
 4. Хэлтсийн дотоод үйл ажиллагаа, мэдээ тайлан.

 

    

 

                                                                                               

 

Овог: Балжинням 

Нэр: Бат-Эрдэнэ 

Боловсрол, мэргэжил: Эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 5 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Лавлагааны шийдвэрлэлтийн хяналт, тайлагналт.
 2. Төрийн архивын баримт ашиглалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, уялдуулан зохицуулалт
 3. Лавлагаа үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагааны  зохион байгуулалт, баримт ашиглалтын мэдээ, тайлагналт.
 4. Албан бичгээр ирүүлсэн лавлагааны шийдвэрлэлт.

    

                                                                                                                                                                      

Овог: Бат-Эрдэнэ

Нэр: Баяржаргал

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч, Олон улсын харилцаа

Төрийн албанд ажилласан жил: 6 сар

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагаа, арга зүйн сангийн үйл ажиллагаа, баримтын тодорхойлон бичилт.
 2. Төрийн архивын баримтыг судлах,  сурталчилах, хэвлэн нийтлэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын баримтыг уншлагын танхимаар ашиглуулах үйл ажиллагаа.

                                                                                                 

                                                                                                

Овог: Цэрэндонид

Нэр: Даваадонид

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч 

Төрийн албанд ажилласан жил: 4 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан:  

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагаа, арга зүйн сангийн үйл ажиллагаа, баримтын тодорхойлон бичилт.
 2. Төрийн архивын баримтыг судлах,  сурталчилах, хэвлэн нийтлэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын баримтыг уншлагын танхимаар ашиглуулах үйл ажиллагаа.

 

                                                                                              

 

Овог: Гантогоо

Нэр: Сувдаа

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч,архивч

Төрийн албанд ажилласан жил: 2 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: suwdaaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтын хадгалалт хамгаалалт.
 2. Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримт ашиглуулах үйл ажиллагаа, тайлагналт
 3. Төрийн  архивын цахим болон цаасан баримтын нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалтын ажлын судалгаа, тайлан
 4. Төрийн архивын сан хөмрөгт цахим болон цаасан баримт хүлээн авах үйл ажиллагаа, тайлагналт.
 5. Төрийн  архивын баримтын тооллого, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн хөтлөлт, баяжилт, өөрчлөлт, хөдөлгөөний мэдээ, тайлан

                                                                                                                                   

Овог: Энхбат 

Нэр: Энхзолбоо

Боловсрол, мэргэжил: Түүхч архивч

Төрийн албанд ажилласан жил: 2 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: enkhzolbooThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг:

 1. Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтын хадгалалт хамгаалалт.
 2. Төрийн архивын сан хөмрөгийн баримт ашиглуулах үйл ажиллагаа, тайлагналт
 3. Төрийн  архивын цахим болон цаасан баримтын нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалтын ажлын судалгаа, тайлан
 4. Төрийн архивын сан хөмрөгт цахим болон цаасан баримт хүлээн авах үйл ажиллагаа, тайлагналт.
 5. Төрийн  архивын баримтын тооллого, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн хөтлөлт, баяжилт, өөрчлөлт, хөдөлгөөний мэдээ, тайлан

 

                                                                                                  

Овог: Петрнов

Нэр: Амарцэнгэл 

Боловсрол, мэргэжил: Түүх нийгэм судлалын багш, Бизнесийн удирдлага

Төрийн албанд ажилласан жил: 9 жил

Ажлын утас: 976-11-327054

Цахим шуудан: amartsengel@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Лавлагааны захиалга хүлээн авалт, бүртгэл, шийдвэрлэлт, тайлагналт.
 2. Иргэд байгууллагыг мэдээлэл, үйлчилгээгээр хангах үйл ажиллагаа.
 3. Цахим баримтын хөрвүүлэлтийн чанарын батлан шалгалт, тайлагналт.

                                                                                                 

 

Овог: Хүрэлбаатар

Нэр: Бямбасүрэн

Боловсрол, мэргэжил: Монгол , Хятад хэл судлал

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: 

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Лавлагааны захиалга хүлээн авалт, бүртгэл, шийдвэрлэлт, тайлагналт.
 2. Иргэд байгууллагыг мэдээлэл, үйлчилгээгээр хангах үйл ажиллагаа.
 3. Цахим баримтын хөрвүүлэлтийн чанарын батлан шалгалт, тайлагналт.

                                                                                                                 

 

Овог: Сүхбаатар

Нэр: Дөлгөөн

Боловсрол, мэргэжил: Олон улсын худалдаа, бизнесийн менежмент

Төрийн албанд ажилласан жил: 2 сар

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Лавлагааны захиалга хүлээн авалт, бүртгэл, шийдвэрлэлт, тайлагналт.
 2. Иргэд байгууллагыг мэдээлэл, үйлчилгээгээр хангах үйл ажиллагаа.
 3. Цахим баримтын хөрвүүлэлтийн чанарын батлан шалгалт, тайлагналт.

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                             tsatsaa

 

Овог: Цэрмаа 

Нэр: Баяр-Эрдэнэ

Боловсрол, мэргэжил: Байгаль хамгаалал, экологийн менежмент

Төрийн албанд ажилласан жил: 8 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: bayrerdeneThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Цаасан болон цахим, тусгай төрлийнбаримтын эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.
 2. Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлах, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн  хөтлөлт, цахимжуулалт.
 4. Лавлагааны мэдээлэл бэлтгэх үйл ажиллагаа

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     

Овог: Дэлгэрмаа

Нэр: Бумдарь

Боловсрол, мэргэжил: Түүхийн багш 

Төрийн албанд ажилласан жил: 3 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: bumdariThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Цаасан болон цахим, тусгай төрлийнбаримтын эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.
 2. Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлах, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн  хөтлөлт, цахимжуулалт.
 4. Лавлагааны мэдээлэл бэлтгэх үйл ажиллагаа

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Овог: Батбаяр

Нэр: Адъяасүрэн

Боловсрол, мэргэжил: Номын санч 

Төрийн албанд ажилласан жил: 3 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан:   

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Цаасан болон цахим, тусгай төрлийнбаримтын эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.
 2. Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлах, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн  хөтлөлт, цахимжуулалт                                                                                                   

 

Овог: Цэрэндулам

Нэр: Цаст-Ундарга

Боловсрол, мэргэжил: Газрын кадастр

Төрийн албанд ажилласан жил: 1 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан: tsastundragaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Цаасан болон цахим, тусгай төрлийнбаримтын эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.
 2. Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлах, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн  хөтлөлт, цахимжуулалт.
 4. Лавлагааны мэдээлэл бэлтгэх үйл ажиллагаа

                                                                                                   

 

Овог: Баасандорж 

Нэр: Мянхай

Боловсрол, мэргэжил: Эрх зүйч

Төрийн албанд ажилласан жил: 8 жил

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан:  

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Цаасан болон цахим, тусгай төрлийнбаримтын эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.
 2. Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлах, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн  хөтлөлт, цахимжуулалт.
 4. Лавлагааны мэдээлэл бэлтгэх үйл ажиллагаа

                                                                                                        

Овог: 

Нэр: 

Боловсрол, мэргэжил: Бизнесийн удирдлага

Төрийн албанд ажилласан жил: 3

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан:  

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Цаасан болон цахим, тусгай төрлийнбаримтын эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт, дахин боловсруулалт, тооллого, нягтлан шалгалтын үйл ажиллагаа.
 2. Баримтын сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх үйл ажиллагаа.
 3. Төрийн архивын бүх төрлийн баримт, лавлах, тоо бүртгэлийн баримт бичгийн  хөтлөлт, цахимжуулалт.
 4. Лавлагааны мэдээлэл бэлтгэх үйл ажиллагаа

 

 

                                                                                                 

 

Овог: Ганхуяг

Нэр: Ариунболд

Боловсрол, мэргэжил: Инженер

Төрийн албанд ажилласан жил: 2

Ажлын утас: 976-11-327054 

Цахим шуудан:  

Ажлын байрны чиг үүрэг: 

 1. Цахим сангийн ажлын өдөр тутмын зохион байгуулалт, ажил хуваарилалт, гүйцэтгэл, батлан шалгалт, тайлагналт.
 2. Төрийн архивын баримтын цахим тоон хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг “Төрийн архивын систем”, “Архивын хөрвүүлэлтийн систем”-д шилжүүлэх ажлын хяналт, нягтлан шалгалт, арга зүй, баталгаажуулалт.

                                                                                                                                                             

                                                                                               

 

 

   

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэлэх
(2 үнэлгээ)

Мэдээг нийтэлсэн

Нийслэлийн Архивын газар

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийслэлийн Архивын газар

Цахим хаяг: www.archive.ulaanbaatar.mn

Сэтгэгдлүүд

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд archive.ub.gov.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд