2016 оны А тушаалууд

09 I сар 2017
586 үзсэн

д/д

Баримтын индекс

Баримтын он, сар, өдөр

Баримтын тэргүү

Тайлбар

1

2

3

4

6

 1

А/01

2016.01.06

Лавлагаа хуулбарт хэрэглэж буй үнэт цаас болон хуулбар үнэн тэмдгийг шилжүүлэн ажиллах тухай

Үзэх

А/02

2016.01.06

Байгууллагын тэмдэг түших ажилтанг томилох тухай

Үзэх

А/03

2016.01.13

Зардал гаргах тухай

Үзэх

А/04

2016.01.20

Төрийн албан хаагчдын цалинг шинэчлэн тогтоох тухай

Үзэх

А/05

2016.01.26

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэдсэн төвд төрийн архивын зарим үйлчилгээг шилжүүлэх тухай

Үзэх

А/06

2016.01.26

Цасны баярын нэгдсэн арга хэмжээний тухай

Үзэх

А/07

2016.01.26

Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Үзэх

А/08

2016.02.01

Албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай

Үзэх

А/09

2016.02.01

Журам батлах тухай

Үзэх

10 

А/10

2016.02.08

Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

Үзэх

11 

А/11

2016.02.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх

12 

А/12

2016.03.09

Үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Үзэх

13 

А/13

2016.03.11

Архивын баримт нүүлгэн шилжүүлэх тухай

Үзэх

14 

А/14

2016.03.22

Байгууллагын дэргэдэх соёл урлаг, спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай

Үзэх

15 

А/15

2016.03.29

Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай

Үзэх

16 

А/16

2016.03.29

Албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

17 

А/17

2016.03.31

Гамшгаас хамгаалах албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай 

Үзэх

18 

А/18

2016.04.01

Албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай

 

Үзэх

19 

А/19

2016.04.04

Төрийн архивын Улсын үзлэгийн бэлтгэл ажил хангах тухай

Үзэх

20 

А/20

2016.04.06

Урамшуулал олгох тухай

Үзэх

21 

А/21

2016.04.08

Хэвлэмэл хуудас, үнэт цаас хүчингүй болгох тухай

Үзэх

22 

А/22

2016.04.08

Хамтран ажиллах ажил, үйлчилгээний гэрээний загвар шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

23 

А/23

2016.04.14

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн тоо нэмэгдэж байгаатай холбогдуулах авах арга хэмжээний тухай

Үзэх

24 

А/24

2016.04.19

Албан хаагчдыг дархлаажуулах чиглэлээр зардал гаргах тухай

Үзэх

25 

А/25

2016.04.28

Сургалт зохион байгуулах тухай

Үзэх

26 

А/26

2016.05.06

Улсын үзлэгт бэлтгэхажлын зардал гаргах тухай тухай

Үзэх

27 

А/27

2016.05.10

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллого явуулах тухай

Үзэх

28 

А/28

2016.05.24

Хүүхдийн баярын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

Үзэх

29 

А/29

2016.06.15

Салбарын албан хаагчдыг шагнаж урамшуулах тухай

Үзэх

30 

А/30

2016.06.16

Зардал гаргах тухай

Үзэх

31 

А/31

2016.06.20

Ажилтнуудын эхний хагас жилийн гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн тухай

Үзэх

32 

А/32

2016.06.20

Гэрээний биелэлтийн дүнгийн дагуу урамшуулал олгох тухай

Үзэх

33 

А/33

2016.06.22

Зөвлөх туслах баг ажиллуулах тухай

Үзэх

34 

А/34

2016.06.24

Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай

Үзэх

35 

А/35

2016.06.30

Сонгуулийн баримт хүлээн авах, нүүлгэн шилжүүлэх хөрөнгө гаргах тухай

 

Үзэх

 

36 

А/36

2016.07.04

Улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

37 

А/37

2016.07.07

Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай

Үзэх

38 

А/38

2016.07.07

Үндсэн хөрөнгө бүртгэх тухай

Үзэх

39 

А/39

2016.07.07

Хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай

Үзэх

40 

А/40

2016.07.27

Байгууллагын тэмдэг, баталгааны тэмдэг түших ажилтанг томилох тухай

Үзэх

41 

А/41

2016.07.27

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн эд хөрөнгө хариуцах албан хаагчдыг томилох тухай

Үзэх

42 

А/42

2016.09.13

Байгууллагын дүрэм, ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

43.

А/43

2016.09.29

Хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Үзэх

44 

А/44

2016.10.03

Сургалт зохион байгуулах зардал гаргах тухай

Үзэх

45 

А/45

2016.10.12

Орон нутгийн хурлын сонгуулийн баримт бичгийг архивт хүлээн авах тухай

Үзэх

46 

А/46

2016.10.12

Хэлтэс, албаны орон тооны хязгаар, ажлын байрны чиг үүргийг батлах тухай

Үзэх

47 

А/47

2016.10.13

Архивын баримт нүүлгэн шилжүүлэх тухай

Үзэх

48 

А/48

2016.10.17

Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

49 

А/49

2016.10.27

Зардал гаргах тухай

Үзэх

50 

А/50

2016.10.27

Лавлагаа хуулбарт ашиглах хуулбар үнэн тэмдгийг түших, албан хаагдыг томилох тухай

Үзэх

51 

А/51

2016.10.27

Хэвлэмэл хуудас, үнэт цаас хүчингүй болгох тухай

Үзэх

52 

А/52

2016.10.27

Сонгуулийн баримт хүлээн авах, эмхлэн цэгцлэхэд шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

Үзэх

53 

А/53

2016.11.02

Төрийн архивын баримтад тооллого хийх тухай

Үзэх

54

А/54

2016.11.02

Байгууллагын орон тооны хязгаар, ажлын байрны чиг үүргийг батлах тухай

Үзэх

55 

А/55

2016.11.03

Байгууллагын тамга, мэдэг, баталгааны тэмдэг түшүүлэх тухай

Үзэх

56 

А/56

2016.11.03

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн эд хөрөнгө хариуцах албан хаагчдыг томилох тухай

Үзэх

57 

А/57

2016.11.03

Биет бус хөрөнгө бүртгэх тухай

Үзэх

58 

А/58

2016.11.03

Биет бус хөрөнгө бүртгэх тухай

Үзэх

59 

А/59

2016.11.03

Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх тухай

Үзэх

60 

А/60

2016.11.15

Шуурхай ажиллах бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Үзэх

61 

А/61

2016.11.21

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, ажиллах журмыг батлах тухай

Үзэх

62 

А/62

2016.11.23

Хөгжмийн бодлогын баримт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Үзэх

63 

А/63

2016.11.23

Байгууллагын бүртгэлийн тэмдэг түших ажилтанг томилох тухай

Үзэх

64 

А/64

2016.11.23

Албан хаагчдыг шагнах тухай

Үзэх

65 

А/65

2016.11.23

Сургалт зохион байгуулах тухай

Үзэх

66 

А/66

2016.11.23

Албан хэрэг хөтлөлтийн онлайн системийн ашиглалтыг эрчимжүүлэх тухай

Үзэх

67 

А/67

2016.11.28

Нэгдсэн сургалт зохион байгуулах тухай

Үзэх

68 

А/68

2016.12.07

Салбарын болон үйлчилгээний албан хаагчдыг шагнах тухай

Үзэх

69 

А/69

2016.12.14

Комиссын гишүүдэд урамшуулал олгох тухай

Үзэх

70 

А/70

2016.12.15

Оны шилдэг хэлтсийг шалгаруулж урамшуулах тухай

Үзэх

71 

А/71

2016.12.16

Оны эцсийн эд хөрөнгө тооллого явуулах тухай

Үзэх

72 

А/72

2016.12.19

Албан хаагчдын жилийн эцсийн гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн тухай

Үзэх

73

А/73

2016.12.23

Хариуцлагатай эргүүл ажиллуулах тухай

Үзэх

74 

А/74

2016.12.27

Хэвлэмэл хуудас, үнэт цаас хүчингүй болгох тухай

Үзэх

75

А/75

2016.12.27

Байгууллагын ажлын байрны чиг үүргийг өөрчлөх, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай

Үзэх

76

А/76

2016.12.27

Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

Үнэлэх
(1 санал)

Мэдээг нийтэлсэн

Захиргааны алба

Холбоо барих: 11-323624

Цахим хаяг: archive.ulaanbaatar.mn

Сэтгэгдлүүд

АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд archive.ub.gov.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Хаяг, адресс:
Улаанбаатар хот - 15170, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
4-р хороо, 
Ж.Самбуугийн гудамж, 
Нийслэлийн Засаг Захиргааны 3-р байр, 
Өрөө: 101, 501, 502, 503.
Имэйл: info@archive.ulaanbaatar.mn
Утас: (976-11) 324223,
Гар утасны дугаар: 11-315066
download https://twitter.com/archiveub

Их уншсан мэдээ

Шинэ мэдээ

Түнш байгууллагууд