Алсын хараа, эрхэм зорилго зорилтууд

АЛСЫН ХАРАА

Салбарын албан хаагчдын мэргэжлийн чадамжийг нэмэгдүүлж, дүүргийн архивын үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх замаар нөхөн бүрдүүлэгч эх үүсвэрийн байгууллагуудад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж, архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, цахимжуулалт, тоо бүртгэл, ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсын стандартад хүргэн, архивын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулна.

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар баримтлах төрийн бодлогыг орон нутгийн хэмжээнд бүрэн хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт технологийн шийдлийг нэвтрүүлж, нийслэлийн ой санамжийг хадгалж хамгаалан, ажил үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэх.

 1. Стратегийн зорилт 1 : Төрийн архивын үндсэн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгон, олон улсын стандартад нийцүүлэх
 2. Стратегийн зорилт 2 : Нийслэлийн хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих
 3. Стратегийн зорилт 3 : “Төрийн архивын нэгдсэн систем”-ийг төгөлдөржүүлэн, архивын үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох, аюулгүй байдлыг хангах
 4. Стратегийн зорилт 4 : Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалтаар хангах

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар баримтлах төрийн бодлогыг орон нутгийн хэмжээнд бүрэн хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаанд орчин үеийн дэвшилтэт технологийн шийдлийг нэвтрүүлж, нийслэлийн ой санамжийг хадгалж хамгаалан, ажил үйлчилгээг олон улсын жишигт хүргэх.

Эрхэмлэх үндсэн зарчим:

 1. Олон нийтэд нээлттэй байх
 2. Нэгдмэл, төвлөрсөн байх
 3. Улс төрөөс хараат бус байх

Үйл ажиллагааны зарчим:

 1. Шуурхай байх
 2. Тэгш байх
 3. Нээлттэй байх

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

 • Өнөөдөр: 129
 • Нийт хандалт: 388570