Төрийн архивын баримтад иж бүрэн тооллого явагдаж байна

Нийслэлийн Архивын газар төрийн архивын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлын хүрээнд архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй бүх төрлийн баримтыг данс бүртгэлтэй тулган иж бүрэн тооллогыг хийж байна. Энэ удаагийн тооллогоор төрийн архивын системд баримтыг цахим хэлбэрт бүрэн хөрвүүлж эрэлт хайлтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох онцлогтой юм.

2021/ 03.03-аас 2021.03.29 ны байдлаар

  1. Цаасан суурьт баримт 62 хөмрөгийн 89 дансны 16543 хадгаламжийн нэгж,
  2. Тусгай төрлийн баримт 128 хөмрөгийн 148 бүртгэлийн 1386 хадгаламжийн нэгжийг тус тус тоолж шалгаад байна.

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 863
  • Нийт хандалт: 428418