Нийслэлийн Архивын газрын даргын тушаал

Д/д

Эрх зүйн актын нэр

Он

Дугаар

1

Хувийн гаралтай баримтад эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийх аргачлал батлах тухай

2000

38

2

Журам батлах тухай /Байгууллагын архивт гэрчилгээ олгох ажлын журам/

2001

11

3

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тоон тайлан, баримтын мэдээ гаргах журам батлах тухай

2010

А/36

4

Архивт нууц баримт хүлээн авах, хадгалж хамгаалах тоо бүртгэл хөтлөх, ашиглуулах ажлын журам батлах тухай

2010

А/45

5

Төрийн архивт ашиглагдах маягт бүртгэлийг батлах тухай

2011

А/26

6

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай

2013

А/70

7

Төрийн архивын сан хөмрөгийн журам батлах тухай

2013

А/72

8

Нийслэлийн Архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэрийн байгууллагуудын хөмрөгийн зэрэглэл тогтоох тухай

2014

А/88

9

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудын архивын баримтыг төрийн архивт шилжүүлэн авах ажлын зохион байгуулалтын журам батлах тухай

2016

А/09

10

Архивын баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх ажлын заавар батлах тухай

2017

А/04

11

Хандах эрхийн түвшин тогтоох тухай

2018

А/07

12

Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай

2018

А/45

13

Тусгай төрлийн баримтыг зохион бүрдүүлэх нөхөн бүрдүүлэх тоо бүртгэл хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын үйл ажиллагааны заавар батлах тухай

2019

А/64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 123
  • Нийт хандалт: 388564