Нийслэлийн Архивын газрын даргын тушаал

Д/д

Эрх зүйн актын нэр

Он

Дугаар

1

Нийслэлийн Архивын сан хөмрөгөөс баримт ашиглуулах журам

2008

07

2

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тоон тайлан, баримтын мэдээ гаргах журам батлах тухай

2010

А/36

3

Архивт нууц баримт хүлээн авах, хадгалж хамгаалах тоо бүртгэл хөтлөх, ашиглуулах ажлын журам батлах тухай

2010

А/45

4

Эрдэм шинжилгээ-мэдээлэл арга зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, дүрэм батлах тухай

2010

А/47

5

Архивчдын сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дүрэм батлах тухай

2011

А/15

6

Лавлагаа үйлчилгээнд мөрдөгдөх дэг горим батлах тухай

2013

А/68

7

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай

2013

А/70

8

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын мэдээ тоон тайлангийн журам шинэчлэн батлах тухай

2014

А/114

9

Хосгүй үнэт, нэн үнэт, ховор нандин баримтыг судалж илрүүлэх, үнэлгээг тогтоох, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох “Ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүн түүний дагаж мөрдөх ажлын журам батлах тухай

2015

А/62

10

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр /2017-2020 он/ шинэчлэн батлах тухай

2017

А/18

11

Сэлбэн засах сэргээн шинэтгэх төв лаборатори байгуулах төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг батлах тухай

2017

А/29

12

Хандах эрхийн түвшин тогтоох тухай

2018

А/07

13

Байгууллагын ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай /Дүрэм/

2019

А/12

14

Байгууллагын статистик тоон мэдээний загвар батлах тухай

2019

А/18

15

Нийслэлийн Архивын газрын хөдөлмөрийн "Дотоод журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай

2019

А/35

16

Лавлагааны баталгаа тэмдэг хийлгэх хэрэглүүлэх тухай

2019

А/50

17

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулах тухай

2020

А/17

18

Сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай

2021

А/10

19

Индекс шинэчлэн батлах тухай

2021

А/20

20

Нийслэлийн архивын газрын хөдөлмөрийн "Дотоод журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2021

А/24

21

Мэргэжил арга зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

2021 А/48
22 Нийслэлийн Архивын газрын хөдөлмөрийн "Дотоод журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 2022 А/35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 124
  • Нийт хандалт: 388565