Нийслэлийн Засаг даргын захирамж

Д/д

Эрх зүйн актын нэр

Батлагдсан огноо

Дугаар

1

Байгууллагын архивын гэрчилгээ олгох журам

2010-03-18

А/196

2

Дүрэм батлах тухай

2017-11-30

A/915

3

Байгууллагын Архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага, хадгалалтын горимыг тогтоож мөрдүүлэх журам

2015-03-06

А/172

4

Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам

2017-04-24

А/252

5

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчийн ажил хүлээлцэх журам

2015-07-29

А/633

6

Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журам

2015-03-06

А/177

7

Архивын цахим баримт ашиглуулах журам

2015-06-26

А/557

8

Цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

2020-04-03

А/453

9

Захирамжлалын баримтад цахим хувь үйлдэх тухай

2013-05-07

А/452

10 Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүн батлах тухай 2021-07-22 A/528

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 144
  • Нийт хандалт: 388585