Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр зохион явуулсан сургалтын жагсаалт

Нийслэлийн Архивын газрын 2021 оны сургалтын дэд төлөвлөгөөний дагуу 05 дугаар 18-ныг хүртэлх хугацаанд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн шинэчлэн батлагдсан хууль, журмын хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, 9 дүүргийн дэргэдэх харьяа хэлтэс, албад, хороод, сургууль, цэцэрлэг зэрэг давхардсан тоогоор нийт 1066 байгууллагын 2534 албан хаагчдад 46 удаагийн давтамжтай 7 нэр төрлийн сэдвийн хүрээнд төлөвлөгөөт, захиалгат, хамтарсан гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр сургалт, арга зүйгээр хангаж ажилласан.

Сургалтын агуулга:

  1. Албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүй,
  2. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн ашиглалт, ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтэд анхаарах асуудал
  3. Албан хэрэг хөтлөлтийн “eDoc” системд баримт бичиг боловсруулах, тоон гарын үсгийн ашиглалт
  4. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хэрэг бүрдүүлэх арга зүй
  5. Байгууллагын архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын онол, арга зүй
  6. Захирамжлалын цахим баримтын Earchive системд бүртгэх аргачлал
  7. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн шинэчилсэн хууль, журмын танилцуулга

Дээрх хугацаанд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр сургалт, арга зүйн ажлыг зохион явуулж ажилласан.

2021 оны сургалтын дэд төлөвлөгөөний дагуу 01-05 дугаар сард зохион байгуулсан, сургалтад хамрагдсан байгууллагын жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2323
  • Нийт хандалт: 429878