Тендер гүйцэтгэлийн баримт бичгийг архивт хүлээн авах шаардлага.

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДСЭН АЖЛУУДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЭЛ

Д/д Баримтын бүрдэл, агуулга
1 Ажил эхлүүлэхийн өмнөх үеийн баримт бичиг Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2 Тусгай зөвшөөрөл /хуулбар/
3 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж
4 Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл
5 Үнэлгээний хорооны зөвлөмж болон бусад баримт бичиг
6 Ажил гүйцэтгэх гэрээ
7 Ажил гүйцэтгэх техникийн нөхцөл, зөвшөөрөл авсан тодорхойлолт
8 Ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл
9 Инженер, техникийн ажилтныг томилсон зөвшөөрөл /байгууллагын тушаалын хэвлэмэл хуудсанд/
10 Бусад
11 Ажлын явцын үеийн баримт бичиг Төсөв, тооцоо, ажлын гүйцэтгэл
12 Ажлын чанарыг хамтран шалгасан гүйцэтгэлийн акт/ ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн акт/
13 Техник, технологийн заавар /материалын гарал үүсэл/
14 Ил, далд ажлын акт, техникийн бичиг баримт
15 Хяналт шалгалтын байгууллагаас шалгаад өгсөн акт, шаардлага, түүний биелэлт
16 Зураг төслөөс өөрчилж хийсэн зүйлийн жагсаалт, түүнийг хаанаас хэн өөрчилсөн тодорхойлолтууд
17 Аюулгүй байдлыг гүйцэтгэгч хариуцсан баталгаа/ байгууллагын албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд/
18 Гэрэл зураг /он, сар, өдөр, гэрэл зургийн тайлбар тодорхой байх/
19 Ашиглалтад оруулах комиссын саналын хуудас, үүрэг даалгаврын биелэлт /хурлын тэмдэглэл, комиссын акт/
20 Бусад

 

Анхаарах зүйлс:

  1. Гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийг 5 хувь үйлдэж, нүүр хийж, хавтасласан байна. Үүнд:

        -Эх хувь 1 ширхэг

        -Нөөц, хуулбар хувь 4 ширхэг

  1. Гүйцэтгэлийн баримт бичгүүдийн дугаар, огноо бүрэн зөв байх
  2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын дүгнэлт дээр комиссын гишүүдийн албан тушаал, нэрийг зөв бичих
  3. Ажлын явцын үеийн гэрэл зургуудад он, сар, өдөр, тайлбарыг тодорхой би

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 888
  • Нийт хандалт: 428443