Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол

Д/д Эрх зүйн актын нэр Батлагдсан огноо Дугаар

1

"Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам"

2020.12.30

№246

2

"Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"

2019-01-23

№33

3

"Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр"

2006-04-03

№64

4

"Төрийн байгууллагуудад хэрэглэх архив, албан хэрэг хөтлөлтийн программ хангамжид тавигдах нийтлэг шаардлага, цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх нийтлэг журам"

 

2017-04-02

№ 111

5

"Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай"

2019-04-17

№90

6

"Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам"

2018-12-19

№382

7

"Төрийн архивын ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгох журам" 2020 оны 174 дүгээр тогтоол

2020-11-11

№174

8

"Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 2019 оны 149 дүгээр тогтоол

2019-04-07

№149

9

Тамга, тэмдэг баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар

2001-02-26

№41

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 156
  • Нийт хандалт: 388597