Архивын Ерөнхий газрын даргын тушаал

 

 1. “Архивын хосгүй үнэт баримтыг тодорхойлох тоо бүртгэл, хөтлөх, хадгалах ашиглуулах журам” 2003 оны A/10 дугаар тушаал

 2. “Шинжлэх ухааны технологи, зураг төслийн баримтад эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх ажлын журам” 2003 оны А/145 дугаар тушаал
 3. “Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын архивын цахим баримт хадгалалтын журам батлах тухай” 2019 оны А/51 дүгээр тушаал
 4. “Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам” 2011 оны А/32 дугаар тушаал 
 5. “Архивыг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг журам /2021.03.12/
 6. “Байгууллагын архивын баримт бичиг гэрээгээр цэгцлэх журам” 2015 оны А/01 дүгээр тушаал 
 7. “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд олгох мэргэшлийн “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” зэргийн шалгалтын журам” 2015 оны А/50 дугаар тушаал 
 8. “Архивын баримтын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам” 2015 оны А/73 дугаар тушаал
 9. “Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журам” 2016 оны А/65 дугаар тушаал
 10. “Төрийн архивын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх журам” 2017 оны А/144 дүгээр тушаал
 11. “Үндэсний архивын газарт цахим баримтын хадгалалтыг зохион байгуулах журам” 2004 оны 22 дугаар тушаал 
 12. “Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтанд олгох мэргэшлийн “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” зэрэг олгох шалгалтын журам”шинэчлэн батлах тухай 2020 оны А/134 дугаар тушаал 
 13. Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”
 14. Архивын баримтыг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах нийтлэг журам” 2021 оны А/25 дугаар тушаал”
 15. “Архивын баримт хадгалах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”
 1. “Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалт” 2005 оны А/152 дугаар тушаал
 2. “Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт” 2007 оны А/160 дугаар тушаал
 3.  “Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт” 2012 оны А/78 дугаар тушаал
 4. “Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт” 2012 оны А/135 дугаар тушаал
 5. “Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт” 2014 оны А/116 дугаар тушаал
 6. “Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм,норматив” 2015 оны А/131 дүгээр тушаал

 

 

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

 • Өнөөдөр: 149
 • Нийт хандалт: 388590