Нийслэлийн Архивын газрын даргын тушаал

Д/д

Он

Дугаар

Эрх зүйн актын нэр

1

2000

38 дугаар

Хувийн гаралтай баримтад эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийх аргачлал батлах тухай

2

2001

11 дүгээр

Журам батлах тухай /Байгууллагын архивт гэрчилгээ олгох ажлын журам/

3

2008

07 дугаар

Нийслэлийн Архивын сан хөмрөгөөс баримт ашиглуулах журам

4

2010

А/36 дугаар

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тоон тайлан, баримтын мэдээ гаргах журам батлах тухай

5

2010

А/45 дугаар

Архивт нууц баримт хүлээн авах, хадгалж хамгаалах тоо бүртгэл хөтлөх, ашиглуулах ажлын журам батлах тухай

6

2010

А/47 дугаар

Эрдэм шинжилгээ-мэдээлэл арга зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, дүрэм батлах тухай

7

2011

А/15 дугаар

Архивчдын сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дүрэм батлах тухай

8

2011

А/26 дугаар

Төрийн архивт ашиглагдах маягт бүртгэлийг батлах тухай

9

2013

А/56 дугаар

Архивын хэрэг бүрдүүлэлтийн ажлын талаарх арга зүйн баримт бичиг батлах тухай

10

2013

А/68 дугаар

Лавлагаа үйлчилгээнд мөрдөгдөх дэг горим батлах тухай

11

2013

А/70 дугаар

Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай

12

2013

А/72 дугаар

Төрийн архивын сан хөмрөгийн журам батлах тухай

13

2014

А/41 дүгээр

Нийслэлийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх журам батлах тухай

14

2014

А/88 дугаар

Нийслэлийн Архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэрийн байгууллагуудын хөмрөгийн зэрэглэл тогтоох тухай

15

2014

А/114 дүгээр

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын мэдээ тоон тайлангийн журам шинэчлэн батлах тухай

16

2015

А/62 дугаар

Хосгүй үнэт, нэн үнэт, ховор нандин баримтыг судалж илрүүлэх, үнэлгээг тогтоох, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох “Ажлын хэсэг”-ийн бүрэлдэхүүн түүний дагаж мөрдөх ажлын журам батлах тухай

17

2016

А/09 дүгээр

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудын архивын баримтыг төрийн архивт шилжүүлэн авах ажлын зохион байгуулалтын журам батлах тухай

18

2017

А/04 дүгээр

Архивын баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх ажлын заавар батлах тухай

19

2017

А/18 дугаар

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр /2017-2020 он/ шинэчлэн батлах тухай

20

2017

А/29 дүгээр

Сэлбэн засах сэргээн шинэтгэх төв лаборатори байгуулах төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг батлах тухай

21

2018

А/07 дугаар

Хандах эрхийн түвшин тогтоох тухай

22

2018

А/45 дугаар

Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай

23

2019

А/12 дугаар

Байгууллагын ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай /Дүрэм/

24

2019

А/18 дугаар

Байгууллагын статистик тоон мэдээний загвар батлах тухай

25

2019

А/35 дугаар

Нийслэлийн Архивын газрын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

26

2019

А/50 дугаар

Лавлагааны баталгаа тэмдэг хийлгэх хэрэглүүлэх тухай

27

2019

А/64 дүгээр

Тусгай төрлийн баримтыг зохион бүрдүүлэх нөхөн бүрдүүлэх тоо бүртгэл хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтын үйл ажиллагааны заавар батлах тухай

28

2020

А/17 дугаар

Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн анги байгуулах тухай

29

2020

А/24 дугаар

Нийслэлийн архивын газрын хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

30

2021

А/10 дугаар

Сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай

31

2021

А/20 дүгээр

Индекс шинэчлэн батлах тухай

32

2021

А/24 дүгээр

Нийслэлийн архивын газрын хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

  • Өнөөдөр: 2366
  • Нийт хандалт: 429921