Төлөвлөлт, мэргэжлийн удирдлагын хэлтэс

Хэлтсийн чиг үүрэг :

 1. Салбар архив болон хөмрөг үүсгэгч байгууллагын хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомж, дээд газрын тогтоол шийдвэр, стандартыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, холбогдох газарт тайлагнах;
 2. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр зөвлөмж, арга зүйн баримт бичиг боловсруулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад мөрдөгдөх дүрэм, журам зааврыг эрх бүхий байгууллагаар батлуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 3. Байгууллагын дэргэдэх мэргэжил арга зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг хариуцан, нийслэлийн болон салбар архив, хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлага, заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах;
 4. Нийслэл дэх төрийн архивуудын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах чиглэлээр төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээ боловсруулж, хэрэгжүүлэх;
 5. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн цахим системийн ашиглалтыг удирдан зохион байгуулж, системийг боловсронгуй болгох, хөгжүүлэлт хийх бодлогын даалгавар боловсруулан, нэвтрүүлэх;
 6. Албан хэрэг хөтлөлтийн цахим системээр хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын харилцсан бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, нийслэлийн хэмжээнд баримт бичгийн нэгдсэн урсгалыг бүрдүүлж, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангаж, тайлагнах;
 7. Нийслэл болон салбар архивын эх үүсвэрийн байгууллагуудыг тодорхойлох, хөмрөг үүсгэгч байгууллагын цаасан болон цахим, тусгай төрлийн баримтын нөхөн бүрдүүлэлтийн төлөвлөлт, зохион байгуулалтад заавар зөвлөгөө өгч, гүйцэтгэлд хяналт тавих;
 8. Салбар архив, хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудад хосгүй үнэт, нэн үнэт, үнэт, тусгай төрөл, хувийн гаралтай баримтыг илрүүлэх, хадгалж хамгаалах талаар мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавих;
 9. Төрийн болон байгууллагын архивын зааврын дагуу архивын баримтын тоо бүртгэлийг нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэж мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, салбарын статистик тоон мэдээллийг нэгтгэн тайлагнах;
 10. Салбар архив болон хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, арга зүйгээр хангах;
 11. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын хэвлэмэл хуудасны эх загварыг хянах, хэвлүүлэх зөвшөөрөл олгож, ашиглалтад хяналт тавих;
 12. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр хяналт шалгалт явуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, нийслэлийн хэмжээнд улсын үзлэг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох.

Д/д Албан хаагчийн нэр Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-майл хаяг
1 М.Энхцэцэг Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 102 75105000 /1003/ enkhtsetseg@archive.ub.gov.mn
2 Ц.Дунгармаа Улсын байцаагч dungarmaa@archive.ub.gov.mn
3 Р.Саранцэцэг Албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн sarantsetseg@archive.ub.gov.mn
4   Архивын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  
5 Ш.Түвшинтөгс Салбар архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн tuvshintugs@archive.ub.gov.mn
6 У.Баярцэцэг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем хариуцсан мэргэжилтэн 75105000 bayartsetseg@archive.ub.gov.mn
7 Б.Дуламжав Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн dulamjav@archive.ub.gov.mn
8 О.Жүгдэрнамжил Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн jugdernamjil@archive.ub.gov.mn
9 О.Амарбаясгалан Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн amarbayasgalan@archive.ub.gov.mn

 

---

Бидний хаяг

Монгол Улс, Улаанбаатар хот , Чингэлтэй дүүрэг, Ж.Самбуугийн гудамж. Нийслэлийн засаг захиргааны 3-р байр

Хандалтын тоо

 • Өнөөдөр: 142
 • Нийт хандалт: 388583